Актуално
Начало | Актуално
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 02.07.2023

П О К А Н А Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.3 от Устава на АМБ свиква   ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ   на 23 август /сряда/ 2023 г. от 12.00 ч. в заседателна зала на офиса на Асоциация на месопреработвателите в България, гр.София, бул. Шипченски проход, бл.240, вх.А, ет.3    ДНЕВЕН РЕД:   1.     Освобождаване на член на Управителния съвет на АМБ 2.     Избиране на нов член на Управителния съвет на АМБ 3.     Освобождаване на член на Контролния съвет на АМБ 4.     Избор на нов член на Контролния съвет на АМБ 5.     Разни   При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Извънредното общо събрание ще се проведе същия ден на същото място в 13.00 ч.