Актуално
Начало | Актуално
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 19.04.2023

П О К А Н А

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква  

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  

на 09 юни /петък/ 2023 г. от 12.00 ч. в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. „Марица" №26, зала „Хоризонт", блок 2 при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2022 г.

2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2022 г.

3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2022 г.

4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2023 г.

5. Приемане на проект на бюджет на АМБ  за 2023 г.

6. Промени в Устава на АМБ

7. Разни  

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Общото събрание ще се проведе същия ден на същото място в 13.00 ч.