Актуално
Начало | Актуално
Проект Активно стареене 01.03.2021

Асоциация на месопреработвателите в България е една от десетте браншови работодателски организации, участващи в проект: "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа".    Цели

  • Преодоляване на предизвикателствата пред работодателите по отношение на управлението на човешките ресурси и индустриалните отношения, възникващи от променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила;
  • Социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

Повече за проекта на https://activeageing.bia-bg.com/bg/