Актуално
Начало | Актуално
Закон за управление на агрохранителната верига 01.11.2019

На 31 октомври в портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за управление на агрохранителната верига.

 

Необходимостта от създаването на Закон за управление на агрохранителната верига се обуславя от факта, че до настоящия момент в България не съществува единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига. Към настоящия момент отделните елементи на агрохранителната верига са регламентирани поотделно в Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за животновъдството, Закона за опазване на околната среда, Закона за здравето, Закона за пчеларството и нормативните актове по прилагането им.

Мотивите са създаването на една обща рамка, която да регламентира същността на агрохранителната верига и включените в нея елементи. За първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху отделните елементи на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.

Крайният срок за становища е 2 декември 2019 г.

 

С проекта на закона, мотивите, предварителната оценка на въздействието може да се запознаете тук: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4754