Актуално
Начало | Актуално
Проект за изменение на Закона за ветеринарномедицинска дейност 01.11.2019

Уважаеми членове на АМБ,

В портала за обществени консултации на 4 ноември е публикуван за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Предвидените промени са в следните направления:

  1. Прилагане на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни;

  2. Облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства;

  3. Създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания;

  4. Създаване на възможност за възлагане за изпълнение на мерките при ограничаване и ликвидиране на болест на изпълнител, различен от служителите на БАБХ;

  5. Подобряване на организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните отглеждани в лични стопанства;

  6. Липса на актуален начин за определяне на цени за обезщетения  на засегнатите от епизоотични рискове собственици на животни;

  7. Допълване задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заболяванията;

  8. Отстраняването на пропуски и неясноти в правната рамка, затрудняващи дейността на компетентния орган и оказващи негативно въздействие върху лицата, свързани с лицензирането, употребата, производството и търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти.

С промените се въвеждат национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти и кметовете и кметските наместници.

 

Крайният срок за становища е 4 декември 2019 г.

 

Моля в случай, че имате предложения и становище по проекта да ни ги изпратите до 20 ноември, за да обобщим и изпратим общо становище от АМБ.

С проекта на закона, мотивите и частична оценка на въздействието може да се запознаете тук:

 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4761